23/11: Culinaire uitstapjes, Rode Kruis Pokhara en ‘Het leven zoals het is: Ziekenhuis

23 november 2018 - Pokhara, Nepal

(version FR ci-dessous / ENGLISH version see below)


Wat zou Nepal zijn zonder naan (heerlijk lokaal brood, een soort pannekoek) en dal bhat (rijst met linzensoep en groeten), twee typische lokale gerechten ?
Het kan dus niet ontbreken op ons programma en Janice en Prem, twee van onze toptolken nodigen ons vandaag uit voor een ontbijt (bij Janice) en een avondmaal (bij Prem).

Vanmorgen zijn we dan ook uitgenodigd door Janice om bij haar thuis te komen ontbijten.  Naan met honing en black tea, ‘meer’ is het niet, maar geloof ons: less is more en het ontbijt is overheerlijk !  En daarbovenop wordt het ook opgediend met veel enthousiasme en een warme glimlach.
Janice en haar ouders runden in het verleden een hotelletje dat ze ondertussen verhuren aan een Amerikaans koppel. Janice zorgt voor de 7 kinderen van het gezin waaronder ook enkele adoptiekinderen.  We zien ze dan ook een voor een over de vloer komen, de ene al wat ouder/jonger en spontaner dan de andere.

Het blijkt ook dat het wegdek van de weg voor het huisje van Janice en haar moeder, door / voor de vooruitgang, verhoogd werd waardoor het regenwater tijdens het regenseizoen nu in hun tuin en in hun huis stroomt.  En als het in Nepal regent, dan is een Belgische ‘drache nationale’ daar peanuts tegen.  Kortom, het is dan pompen of verzuipen.
Maar F4N zou F4N niet zijn, mocht het team niet met oplossingen voor de dag komen en dus worden een handvol concrete suggesties aangereikt om via eenvoudige constructies en kleine aanpassingen de watertoevoer te stoppen en waar nodig, de afvoer te bevorderen.

Van bij Janice gaat het richting het Rode Kruis van Pokhara waar we op het middaguur verwacht worden.  De directeur van het district en zijn staff ontvangen ons met open armen en leiden ons rond in hun gebouwtje en kantoren.  
We kunnen zonder overdrijven stellen dat deze mensen bijzonder goed georganiseerd zijn en het materiaal dat we hen schonken daar heel goed is terecht gekomen:  daar waar de diverse grote dozen met materiaal, afgelopen zondag nog opgeladen werden in een grote jeep voor een tocht van 8 uur en 200 km van KTM naar Pokhara, slingerend langs dorpen en rivieren, vonden we het nauwelijks 4 dagen later, netjes gesorteerd en opgestapeld terug.
De ambulanciersjassen van het UZA, het medische materiaal van BSN Medical en zoveel meer zaken, geschonken door zovelen onder jullie, hebben een goeie bestemming gekregen.
Meer nog, het Rode Kruis van Pokhara, dat nauw samenwerkt met Rode Kruis Vlaanderen, beschikt ook over een – alweer knap gesorteerde stock aan noodhulpmateriaal zoals dekens, potten en pannen,… die in geval van ramp (aardbeving,…) hun nut zullen bewijzen.

Na de rondleiding werd tijd gemaakt voor een officieel moment:  thee (uiteraard), enkele speeches over hun taken en bevoegdheden en vooral veel dankwoorden t.a.v. het F4N-team en de overhandiging van een aandenken en wimpel sloten het bezoek af.  Met een voldaan gevoel, weer wat nieuwe en gemotiveerde collega-hulpverleners kennende, stapten we opnieuw in onze jeep voor de volgende etappe:  het ziekenhuis van Mannipani.

Maar niet zonder een korte stop aan het culturele centrum waar F4N vorig jaar haar opleiding gaf. Het gebouw staat er nog bij zoals vorig jaar en de herinneringen komen dan ook snel boven.  Wat toen nog een klein initiatief was, is ondertussen uitgegroeid tot een KMO’tje.

En hop, weer verder richting Mannipani ziekenhuis waar 6 teamleden een bezoek achter de schermen brengen.  
Hilde verwoordt het bezoek als volgt: 
“Vandaag kregen we de kans om één van de betere ziekenhuizen in Nepal te bezoeken.Ik kan gerust zeggen dat dit voor mij tot hiertoe één van de meest aangrijpende ervaringen was.  Maar ook hartverwarmend te mogen aanschouwen dat ze, doordat ze weinig middelen hebben, zeer inventief zijn.  We kunnen nog veel leren van onze Nepalese collega’s! 
Pittig detail, één van onze tolken is verpleegkundige. In Nepal werkt ze 6 dagen op 7 voor 170€ in de maand.
Sinds dit jaar mogen ook mannen de opleiding verpleegkunde volgen.”

Met de voetjes op de grond en danig onder de indruk van de ervaring, keert het team terug naar Hotel 7 Continents aan Lakeside, Pokhara.

Na het wat te laten bezinken, trekken we te voet naar Prem en zijn vrouw Apshara en hun twee kinderen Api en Saipal.
Hoewel Prem zelf heel veel doet voor Nepal en ons ook bijzonder heeft geholpen door een topteam van 6 tolken (waaronder hijzelf) samen te stellen, wil hij ons bedanken voor wat we voor zijn land doen en trakteert ons, samen met zijn vrouw op overheerlijke dal bhat en die is, zonder overdrijven, the best in town.  Zo voegt Apshara er, naast diverse groenten, ook een soort tofu aan toe wat een extra apart smaakje oplevert.
En als top of the bill, wagen een aantal van ons team er zich aan om – zoals de Nepalezen dat doen – met de handen te eten. Het is eens iets anders dan met lepel en het voegt aan de reis weer een extra ervaring toe.

Lichamelijk en geestelijk voldaan, duiken we ‘Pok99’ binnen, een lokale kroeg waar Janice een nieuw optreden geeft. 
En dat we met een multifunctioneel team op stap zijn, blijkt al gauw wanneer, tijdens de pauze, Christophe de gitaar en Francis de keyboard onder handen nemen en “Lonely boy” van de Black Keys te berde brengen.  Is dit, na ‘Firefighters 4 Nepal’, de kiem van ‘Music 4 Nepal’? Wie zal het zeggen maar succes hadden ze alleszins !

De avond met het team en het verblijf in Pokhara worden afgesloten rond de pooltafel.

======================

Version FR (23/11): Excursions culinaires, Croix-Rouge de Pokhara et le quotidien à l’hôpital.

Que serait le Népal sans le naan (pain local délicieux, une sorte de pancake) et le dal bhat (riz avec soupe aux lentilles et légumes), deux plats locaux et typiques.
Impossible de manquer à notre programme! Donc Janice et Prem, deux de nos meilleurs interprètes, nous invitent aujourd’hui pour un petit-déjeuner (chez Janice) et un souper (chez Prem).

Ce matin, Janice nous a invités à prendre le petit-déjeuner chez elle. Naan au miel et du thé noir, rien de plus. Mais rassurez-vous: le petit-déjeuner est délicieux! Et en plus de cela, il est également servi avec beaucoup d'enthousiasme et un sourire chaleureux.
Dans le passé, Janice et ses parents exploitaient déjà un petit hôtel qu'ils louent depuis à un couple américain. Janice s'occupe des 7 enfants de la famille, y compris aussi quelques enfants adoptés. Nous les voyons donc aussi arriver un par un, l'un un peu plus âgé/plus jeune et plus spontané que l'autre.

Il semble également que la chaussée devant le chalet de Janice et de sa mère a été surélevé de façon progressive, de sorte que les eaux de pluie se déversent maintenant dans leur jardin et dans leur maison pendant la saison des pluies. Et la pluie au Népal ferait pâlir la majorité de nos "draches nationales belges"! En résumé, il s’agit alors de pomper ou de se noyer.
Mais F4N ne serait pas F4N si l'équipe ne proposait pas de solutions. Quelques suggestions concrètes sont proposées pour empêcher les inondations (ou le cas échéant, pour favoriser le drainage) au moyen de constructions simples et de petits ajustements.

Après la visite à Janice, nous nous dirigeons direction la Croix Rouge de Pokhara, où nous sommes attendus à midi. Le directeur du district et son personnel nous accueillent à bras ouverts et nous guident dans leur immeuble et leurs bureaux.
Nous pouvons affirmer sans exagération que ces personnes sont très bien organisées et que le matériel que nous leur avons remis est arrivé au bon endroit: là où les différentes grandes boîtes d’équipement, dimanche dernier, ont été chargées dans une grande jeep pour un trajet de 8 heures et 200 km de KTM à Pokhara, serpentant dans les villages et les rivières, nous les retrouvons à peine 4 jours plus tard, soigneusement triées et rangées.
Les vestes d’ambulancier de l’UZA, l’équipement médical de BSN Medical et bien d’autres choses, offerts par beaucoup d’entre vous, sont maintenant arrivés à bonne destination.
De plus, la Croix-Rouge de Pokhara, qui collabore étroitement avec la Croix-Rouge de Belgique, dispose également d'un stock de matériel d'aide d'urgence tel que couvertures, pots et casseroles, etc., qui s'avérera utile en cas de catastrophe (tremblement de terre, etc.).

Après la visite, vient la partie officielle: thé (bien sûr), quelques discours sur leurs tâches et leurs pouvoirs et, surtout, de nombreux remerciements à l'équipe de F4N et à la remise d'un souvenir qui ont clôturé la visite. Avec un sentiment de satisfaction, ayant appris à connaître encore quelques nouveaux collègues motivés, nous sommes montés dans notre jeep pour la prochaine étape: l'hôpital de Mannipani.

Mais pas sans une courte escale au centre culturel où F4N a organisé sa formation l’année dernière. Le bâtiment est toujours là comme il l'était l'année dernière et les souvenirs me reviennent rapidement. Ce qui était alors une petite initiative est devenu une PME.

Et hop, en route direction de l'hôpital Mannipani où 6 membres de l'équipe visitent les coulisses.
Hilde décrit la visite comme suit:
"Aujourd'hui, nous avons eu la chance de visiter l'un des meilleurs hôpitaux du Népal. Je peux affirmer avec certitude que ça a été l'une des expériences les plus émouvantes pour moi jusqu'à présent. Mais aussi réconfortant de voir ça, car ils ont peu de ressources, ils sont très inventifs. Nous pouvons encore beaucoup apprendre de nos collègues népalais!
Petit détail: l'un de nos interprètes est une infirmière. Au Népal, elle travaille 6 jours sur 7 pour 170 € par mois.
Depuis cette année, les hommes sont également autorisés à suivre le cours d'infirmière.".

Les pieds sur terre et profondément impressionnés par l'expérience, l'équipe retourne à l'hôtel 7 Continents à Lakeside, Pokhara.

Après nous être installés, nous nous rendons à pied chez Prem et son épouse Apshara (et leurs deux enfants, Api et Saipal).
Bien que Prem lui-même fait beaucoup pour le Népal et nous a également beaucoup aidé en constituant une équipe de six interprètes (y compris lui-même), il souhaite nous remercier pour ce que nous faisons pour son pays et nous offre, avec son épouse, un délicieux dal bhat. Apshara ajoute, en plus de divers légumes, une sorte de tofu qui donne une saveur supplémentaire.
Enfin, certains membres de notre équipe s’aventurent dans les habitudes népalaises et mangent avec les mains. C'est différent qu'avec une cuillère et ça ajoute une expérience supplémentaire au voyage.

Satisfaits physiquement et mentalement, nous entrons dans «Pok99», un pub local, où Janice donne une nouvelle performance.
Et que notre équipe est multifonctionnelle sera vite prouvé car, pendant la pause, Christophe reprend la guitare et Francis le clavier. Ils performent "Lonely boy" des Black Keys. Est-ce, après "Firefighters 4 Nepal", le début de "Music 4 Nepal"? Qui le dira!? Mais en tout cas, ils ont assurés!

La soirée avec l'équipe et le séjour à Pokhara se clôturent autour de la table de billard.


======================

ENGLISH VERSION: 
23/11: Culinary excursions, Pokhara Red Cross and "The Real Life: Hospital edition"


What would Nepal be without its naan bread (a delicious local bread, sort of crepe-like) and dal bhat (rice with lentil soup and vegetables), two typical local dishes? Obviously these were not to be found lacking on our programme. Janice and Prem, two of our star translators, invited us today for breakfast (at Janice's) and dinner (at Prem's).

Gladly accepting both invitations, this morning saw us gathering around the breakfast table at Janice's house. Naan bread with honey and black tea, that's "all there's to it", but believe us: "less is more," and breakfast is absolutely delicious! And on top of all that it was served with much gusto and a warm smile. In the past, Janice and her parents ran a small hotel which they are now renting out to an American couple. Janice takes care of all seven children of the family, including several adopted ones. One by one they make their appearance, all of different ages and different degrees of shyness.

Janice then relates to us how the road that runs in front of their house was raised in the name of economic progress, causing their house and garden to flood during the rainy season. Now, when it rains in Nepal, the Belgian "drache nationale*" seems mild in comparison. So for Janice and her family this is a really serious issue. F4N wouldn't be F4N if the team didn't come up with solutions and so a number of specific suggestions are made to stop the onset of water and improve drainage through some simple constructions and small adjustments.

From Janice's place we make our way to the Pokhara Red Cross, where we are expected at noon time. The district director and his staff welcome us with open arms and give us a tour of the building and offices. Without the least exaggeration we can say that these people are very well organized and that the material we handed over to them is in good hands. Whereas just last Sunday a multitude of large boxes were loaded unto a big pickup truck in Kathmandu, facing an eight hour journey of 200km to Pokhara on roads winding by villages and rivers, we found everything neatly sorted and stacked just four days later. The EMT jackets donated by the Antwerp Universitary Hospital, the medical equipment donated by BSN Medical and so much more things, donated by many of you, have found a more than worthy destination. What's more, the Pokhara Red Cross, through its close cooperation with the Flanders Red Cross, also has a (again, neatly sorted) stock of emergency aid materials, such as blankets, pots and pans, etc. which will prove to be very useful in case of any natural disaster, such as earthquakes.

After the tour it was time for a small official ceremony: tea (of course), several speeches about their tasks and competences, above all many expressions of gratitude towards the F4N-team, and the generous gift of a memento and banner wrapped up our visit. Feeling fulfilled, having met some new, motivated colleague aid workers, we hop into our jeep once more for the next leg of today's trip: The Mannipani hospital. 

But not without stopping on the way for a quick visit to the cultural centre where F4N conducted its training last year. The building hasn't changed much and the memories of last year arise spontaneously. What was only a small initiative back then, has now grown into what seems like a small business venture.

Onwards it is, towards the Mannipani hospital where six team members are given a behind-the-scenes tour. Hilde tells us of the visit:

"Today we had the opportunity to visit one of Nepal's best hospitals. I can easily say that, to me, this was one of the most moving experiences of the trip so far. Yet, at the same time, it's also heart warming to see how having such limited means, sparks their inventiveness. We can learn so much from our Nepali colleagues! Some interesting details: One of our translators is a nurse. In Nepal, she's working six out of seven days, with a salary of 170 euros a month. As of this year, men are allowed into nursing school too."

Having been brought back down to earth, very much moved by the experience, the team returns to the 7 Continents Hotel in Lakeside, Pokhara.

Once the experience had some time to sink in, it was time to walk over to Prem and his wife Apshara's house, where they live with their two children Api and Saipal. Although Prem himself does a great deal of aid work in Nepal and was of great help to us in putting together a top-team of six translators (including himself), he insists on expressing his gratitude for our services to his country by treating us, together with his wife, to an incredibly scrumptious dal bhat which is, without any exaggeration, definitely the best in town. Aside from various vegetables, Apshara also adds a kind of tofu to the dish, giving it a distinct flavour. And as a highlight, some of our team venture into eating as the Nepalis do - with their hands. It's a change from using a spoon for sure and adds another experience to the trip.

Both physically and mentally fulfilled, we enter "Pok99", a local bar where Janice gives us another performance. And that our team is very multi-talented becomes clear once again when Christophe and Francis pick up the guitar and keyboard for a performance of "Lonely Boy" by the Black Keys. Might this be, after "Firefighters 4 Nepal", the beginning of "Music 4 Nepal"? Who knows, but there's no doubt that they were a big hit!

The evening with the team, as well as our stay at Pokhara, are brought to a close over a game of pool.


[*] The term "drache nationale" (literally "national downpour") is a running gag amongst Belgians. It refers to the heavy rainfall that occasionally occurs on the national holiday, July 21st, spoiling the parade and everyone's day off.

1 Reactie

  1. Meeuw:
    26 november 2018
    Mooi verhaal heb er van genoten, ik duim dat het ganse Team veilig thuiskomt