16/11: Training Day 3

16 november 2018 - Kathmandu, Nepal

(Version FR ci-dessous / English version see below)

“Het werd alweer een ware belevenis”, zei Edward daarnet.  De cursisten nemen bokkensprongen voorwaarts en worden steeds beter en beter. Zalig om die vooruitgang te zien. Hun doorzettingsvermogen is ongezien en bijna allemaal verlegden ze hun grenzen. 

Ondertussen is ook onze tweede compressor operationeel en dus kunnen we een stevige tand bijsteken met betrekking tot het vullen van de ademluchtflessen. 
En aan conditieopbouw zal het deze dagen ook niet ontbreken.  Zo gaat Edward elke dag los over de 16.000 stappen maar de voldoening doet alles vergeten.

Hilde laat weten dat ook deze dag voorbij is gevlogen.  “Je kan hier gewoon je rug niet draaien of ze beginnen onderling spontaan les te geven aan een nieuwe deelneemster”, laat ze enthousiast weten.  “I’m a happy person when I see this happening”, zegt ze nog met een grote smile.
Bij de andere opleidingen zien we hetzelfde gebeuren, dus ik denk dat we wel kunnen spreken van een geslaagde missie. Hopelijk wordt dit vervolgd...
Love these people, love this country🇳🇵
Dit alles was niet mogelijk zonder de steun van jullie, en zonder ons ongelofelijke #topteam!! 

Christophe breidt ondertussen verder aan zijn “Wadismedathierallemaalgevoel” verhaal.
Het is ondertussen wat aan het wennen, maar helemaal wennen zal nooit lukken want het is en blijft Nepal 🧐.   De ochtend- en avondspits zullen altijd chaos blijven, maar hier lukt dat gewoonweg. 
Op onze standplaats in Bhaktapur werden alweer mooie dingen bereikt. Die gasten zijn ongelooflijk gemotiveerd en slorpen kennis op als sponsen, maar hun motivatie werkt in beide richtingen 🤩.
Het werd een dag met een mooi gedeelte EHBO: ziektebeelden, de ABCDE-procedure (een procedure waarbij een patiënt of slachtoffer op een overzichtelijke en gestructureerde manier wordt onderzocht (ademhaling, hartslag, bloedingen, etc).
En omdat oefening kunst baart, werden de CPR en de evacuatietechnieken herhaald.

Verder kwamen ook het hartinfarct en beroertes aan bod.  Ook werd er les gegeven over stress bij hulpverleners en was er aandacht voor wat in België door het FiST wordt gedaan (het Fire Stress Team).  Dit naar aanleiding van een specifieke interventie in het korps van Birgunj zowat een jaar geleden:  ze werden opgeroepen voor een brand in een fabrieksgebouw.  Nauwelijks een minuut nadat ze aangekomen waren, ontplofte het fabriek waarin gasflessen waren opgeslagen.  2 collega's waren op slag dood, een derde stierf enkele dagen later door zware brandwonden.
Het had hen diep geraakt en ze liepen sindsdien met vragen rond in hun hoofd:  hebben ze iets verkeerd gedaan ?  Hadden ze het anders moeten aanpakken ?  Hadden ze hun collega's kunnen redden ?
Het zijn de ideale ingrediënten voor PTSD of PTSA (Post Traumatische Stress Aandoening).  Het bleek al snel dat het hun enorm deugd deed om meer te leren over hun aanpak en vooral over de emotionele gevolgen die zoiets kan hebben en hoe daar mee op te gaan.

Dit alles werd overgoten met een mix van brandfenomenen en aflegsystemen.  Burgerkandidaten hebben we leren de vuurzwepen te gebruiken om grasbranden te blussen en ze waren daar heel gelukkig mee want nu hoeven ze geen bladeren van bananenbomen te gebruiken om te blussen. 

We hebben ook een demo gegeven met een “dollhouse”.  Een ‘Doll House’ is een in hout gebouwd huisje dat op een gerichte en gecontroleerde manier in brand wordt gezet waardoor het de mogelijkheid biedt om de ontwikkeling van rook en het verloop van een brand te zien op miniatuurschaal.

Nadien werd het ‘aflegsysteem’ geoefend.  Dat is een opbouw van materiaal om water uit een autopomp tot bij de brand te brengen en hem te blussen (vergelijk het met het aankoppelen van een tuinslang op de kraan en het afrollen van de haspel).  Dat leverede bij momenten hilarische taferelen op toen enkele kandidaten hun helm achterste voren wilden dragen en voor de eerste keer in een brandweerwagen zaten 😊.   Morgen bouwen we verder aan de “fire drill” en deze zal ook dienen als een eindevaluatie. 

Wat als een paal boven water staat is de gigantische return die je krijgt van hen alsook hun onmeetbare dankbaarheid en motivatie. Lang geleden dat ik dit niveau en vooral enthousiasme kon ervaren 🤩. Morgen de voorlaatste dag, dan zetten we de puntjes op de “i” en moeten ze in de mogelijkheid zijn om autonoom een aflegsysteem op te bouwen.

Op de terugweg naar het hotel nemen we nog een selfie:  het verkeer rijdt hier zodanig dicht op elkaar, met daartussen voorbijrijdende scooters, dat ik die kerel in de auto naast de onze z’n WhatsApp berichtjes kon lezen 🙉. 

Ondertussen zaten ook onze fixers niet stil:  er werd vandaag voornameljk gefocust op het medische materiaal dat we van de firma BSN in ontvangst mochten nemen. Dit gaat, eens het netjes gesorteerd is en samen met een 100-tal ambulanciersjassen van het UZ Antwerpen, overgedragen worden aan het Rode Kruis van Pokhara.

We kregen ook hoog bezoek van de Adjunct-Directeur van de luchthaven van Kathmandu.

De werkdag werd afgesloten met een ferme nabespreking en voorbereiding voor morgen?  Dat wordt nog een loodzware dag, maar we gaan ervoor. 

En die Nepalezen: ze kunnen gewoonweg “De Warmste Week” uitspreken  (zie het omslagfilmpje op onze facebookpagina) 

Link: https://www.facebook.com/willem.demax/videos/10216312669762295/
Brand: https://www.facebook.com/sanjay.dhaubhadel/videos/2229608440385184/
BIN: https://www.facebook.com/sanjay.dhaubhadel/videos/2229586960387332/

==========================

Version FR suivra bientôt

==========================

ENGLISH version, 16/11: Training Day 3

"It was just another amazing experience," Edward was just telling me. The trainees are progressing with leaps and bounds and continue to improve continuously. It's such a pleasure to be a witness to that process. Their determination is extraordinary and pretty much all of them are stepping out of their comfort zones.

In the meanwhile our second air compressor is operational too and so we can ramp up the process of refilling the air cylinders. There's no lack of physical conditioning either while we're here. Edward's pedometer easily reaches up to 16000 steps every day, but the feeling of fulfilment we all have makes us quickly forget any difficulties we might experience.

Hilde lets us know that this day, too, just seemed to fly by. "If you turn your back on them for a few minutes, they spontaneously start to teach a new trainee to help her catch up," she tells us enthusiastically. With a big smile she adds: "When I see this happening, I'm a happy person." Similar scenes take place at the other trainings, so I think we can safely say this mission had been a success. We're hopeful of continuing this work. Love these people, love this country.🇳🇵 None of this would have been possible without the support back home, and without our incredible #topteam!

Christophe on his part is still adding to his "whats-all-this" experience:

"Even though we're slowly getting somewhat adjusted, I don't think we'll ever truly get used to it here; it's always going to be Nepal 🧐. Rush hour will always be utter chaos, but somehow it just works. At our Bhaktapur location, more breakthroughs were made today. These guys are so incredibly motivated and absorb the material like dry sponges, making their motivation rub off on us 🤩. The day included a good chunk of first aid: pathology, the ABCDE approach (which provides a clear and structured procedure to check a patient's breathing, heart rate, hemorrhages, etc.) And because practice makes perfect, the CPR and evacuation techniques were practiced again. The subjects of heart attack and stroke were also touched upon.

Furthermore, there was a segment specifically addressing emotional stress in first responders and aid workers. The work of the Belgian FiST (Fire Stress Team) was also highlighted. This seemed appropriate given a particular intervention by the Birgunj fire brigade which happened about a year ago: They were called to a factory building which was ablaze. They had barely arrived at the scene when the whole place (which apparently stocked gas-cylinders) exploded. Two colleagues were instantaneously killed, a third one died of severe burns a few days later. This had left a deep impression on the team and they had been ruminating several matters ever since: Had they done anything wrong? Should they have approached the situation differently? Could they have possibly saved their colleagues? Such circumstances make up the ideal ingredients for PTSD (post traumatic stress disorder). It became evident quickly that they benefited greatly from learning more about their approach and especially about the emotional effects of this type of event, as well as how to handle them.

Various fire anomalies and deployment strategies were thrown into the mix. The civilian trainees were taught how to use fire-whips to extinguish grass fires. They were over the moon with their new equipment, as this meant they no longer had to use banana leaves for putting out fires.

Also part of the program was a demonstration using a "dollhouse". A "doll house" is a wooden miniature house which is set on fire in a safe and controlled manner. This allows for observation of the development of smoke and fire on a small scale.

Deployment strategies were next up for practice. Such strategies focus on deploying the equipment necessary to get water from a pump ladder to the fire (think of connecting your garden hose and unwinding the reel). This caused some hilarious scenes when several trainees put on their helmets back to front and took place in a firetruck for the very first time 😊. Tomorrow will see us further expanding upon the "fire drill", which will also be used for the final evaluation.

You can't get around the incredible return you get from the trainees, not to mention their boundless gratitude and motivation. It's been a long time since I've had the privilege to experience this level of enthusiasm 🤩. Tomorrow will be the penultimate day, dotting the last few i's. We expect for them to be able to perform a deployment procedure completely autonomously.

On our way back to the hotel we take another selfie: traffic gets so snug over here, with mopeds zig zagging their way through, I could actually read the WhatsApp messages of the guy in the car next to us 🙉."

Our fixers weren't exactly idle either: Today they focussed on the medical equipment donated to us by BSN. Along with about 100 EMT-jackets from the Antwerp University Hospital, this will be transferred to the Pokhara Red Cross.

Today we were also honoured with a visit from Kathmandu Airport's deputy CEO.

The day was closed with a lengthy debrief and preparation of tomorrow. It will be another gruelling day for us, but we're going for it.

And the Nepalis: They can actually speak dutch! Watch them pronounce "de warmste week*" on our facebook page!

Link: https://www.facebook.com/willem.demax/videos/10216312669762295/
Fire: https://www.facebook.com/sanjay.dhaubhadel/videos/2229608440385184/
BIN: https://www.facebook.com/sanjay.dhaubhadel/videos/2229586960387332/

[*] "De warmste week", translating to "the warmest week", is an initiative of Belgian radio station Studio Brussels. For one week, the radio station encourages its listeners to hold fund raising events (however large or small) for their charity of choice.

===================

16/11 : FORMATION 3ème JOUR

« Nous vivons à nouveau une grande aventure » vient de nous dire Edward. Les élèves progressent à grands pas et s’améliorent constamment. Ces progrès font plaisir à voir. On n’a jamais vu une telle persévérance et ils ont presque tous repoussé leurs limites.

Entre-temps, notre deuxième compresseur est devenu opérationnel et cela aide grandement à remplir nos bouteilles d’oxygène.
Et ces journées contribuent à l’amélioration de la condition physique. Edward dépasse allègrement les 16.000 pas par jour, mais la satisfaction fait tout oublier.

Hilde ajoute qu’elle n’a pas vu passer cette journée. « Dès qu’on tourne le dos, ils commencent spontanément à donner cours à une nouvelle participante », nous dit-elle avec enthousiasme. « I’m a happy person when I see this happening », ajoute-t-elle avec un grand sourire.
Mêmes réactions dans les autres formations... Je pense que nous pouvons affirmer « MISSION REUSSIE ». Espérons qu’il y aura une suite... Love these people, love this country. (J’aime ces gens, j’aime ce pays) Tout ceci n’aurait pas été possible sans votre soutien et sans notre extraordinaire équipe !

Et Christophe continue d’étoffer son récit : « Mais quel est donc ce sentiment que j’éprouve ». On s’habitue petit à petit, mais on ne s’habituera jamais totalement, car le Népal est et reste le Népal. Les heures de pointe du matin et du soir engendreront toujours le chaos, mais ça finit par s’arranger.
Ici, à Bhaktapur, on réalise à nouveau de belles choses. Ces participants sont incroyablement motivés et ils absorbent les enseignements comme des éponges...mais leur motivation est à double sens.

Journée en grande partie consacrée aux premiers secours : symptômes, procédure ABCDE (une procédure dans laquelle un patient ou victime est examiné de manière complète et structurée (respiration, pouls, hémorragies, etc)
Et puisque c’est en forgeant qu’on devient forgeron, on a répété également la CPR et les techniques d’évacuation.

Ensuite, on a abordé l’infarctus et les AVC. Puis on a parlé du stress chez les secouristes et du rôle joué en Belgique par le FiST (le Fire Stress Team). Ces 2 sujets faisaient suite à une intervention spécifique du corps de Birgunj il y a environ un an : ils avaient été appelés pour un incendie dans une usine. Une minute après leur arrivée, l’usine dans laquelle étaient entreposées des bouteilles de gaz a explosé. Deux collègues ont été tués sur le coup, un troisième a succombé quelques jours plus tard à ses brûlures.

Cela les avait profondément marqués et ils se posaient un tas de questions. Avaient-ils commis une erreur ? Auraient-ils dû intervenir autrement ? Auraient-ils pu sauver leurs collègues ?
Ce sont les ingrédients parfaits pour développer un SPT (Stress Post Traumatique). Avoir appris à améliorer leur approche lors de l’intervention et à mieux gérer les conséquences émotionnelles de tels drames leur a fait un bien énorme.

Tout ceci a été saupoudré d’un mélange de phénomènes d’incendie et de systèmes dérivés d’extinction. On a appris à des candidats civils à éteindre des feux de broussailles à coups de fouet. Ils étaient ravis car désormais ils ne doivent plus utiliser des feuilles de bananiers pour ce faire.

Nous avons également fait une démonstration avec une « dollhouse »(maison de poupée). Une « dollhouse » est une petite maison construite en bois à laquelle on met le feu de manière bien précise et contrôlée, ce qui permet de voir le développement de la fumée et le déroulement de l’incendie à une échelle réduite.

Ensuite, on s’est exercé à utiliser le « système de dérivation ». Il s’agit d’une superposition de matériel pour amener de l’eau depuis une autopompe jusqu’à l’incendie et l’éteindre (à comparer avec l’adaptation d’un tuyau d’arrosage de jardin sur le robinet et le déroulement du dévidoir). Cela a produit des tableaux hilarants lorsque certains candidats ont mis leur casque à l’envers et se sont retrouvés pour la première fois assis dans un camion de pompiers. Demain, nous poursuivons le « fire drill » qui servira également d’évaluation finale.

Ce qui est clair comme le jour, c’est le gigantesque « return » que l’on reçoit de leur part ainsi que leur reconnaissance et leur motivation. Il y a longtemps que je n’ai plus connu un tel niveau et un tel

enthousiasme. Demain, place à l’avant-dernier jour...on mettra les points sur les « i » et ils devront être capables d’édifier de manière autonome un « système de dérivation ».

Sur le chemin de retour vers l’hôtel, encore un selfie : les véhicules sont si proches les uns des autres – sans oublier les scooters qui se faufilent partout – que j’ai pu lire les messages What’sApp du gars qui se trouve dans la voiture à côté de la nôtre.

Entre-temps, nos fixers ne chôment pas : aujourd’hui, concentration maximale sur le matériel médical que nous avons reçu de la firme BSN. Dès qu’il aura été soigneusement trié, il sera ajouté à une centaine de vestes d’ambulanciers de l’UZ Antwerpen et remis à la Croix Rouge de Pokhara.

Nous avons aussi reçu une visite importante : celle du Directeur-Adjoint de l’aéroport de Katmandou.

La journée de travail se termine par un gros débriefing et la préparation du lendemain. La journée s’annonce plus que chargée, mais nous sommes prêts.

Et ces Népalais : ils savent prononcer «La Semaine La Plus Chaude » (cf. le petit film de notre page facebook)

Foto’s

1 Reactie

  1. Meeuw:
    21 november 2018
    Ik ben vol bewondering voor het ganse Team, ook voor de Nepalezen die zo leergierig zijn, die Brandweermannen hadden op alle gebied nood aan hulp, die hebben dank zij jullie moed gekregen.