14/11: Training Day 1

14 november 2018 - Kathmandu, Nepal

(Version FR ci-dessous / English version see below)


Vandaag gaat het echt van start:  de eerste opleidingsdag !
Al ziet die er (in de voormiddag althans) toch enigszins anders uit dan gepland.

Door allerlei onvoorziene uitdagingen, hebben fixers Tom en Bert hun handen vol.  Gelukkig weten ze van aanpakken en zitten ze niet met de handen in het haar (voor zij die Bert kennen:  dat zou bij hem pas echt een probleem zijn ;-) 

Met de stock bij de Civil Aviation Academy (CAA) en tegelijk ook een tweede leslocatie in de brandweerkazerne van Bhaktapur vormt de logistieke organisatie om alle materiaal just in time op de juiste locatie te krijgen, een eerste stevige uitdaging.  Al is Chief Vijay, net als vorig jaar, weer de reddende engel en duiveltje-doet-alles.

Vervolgens is het efficiënt inrichten van een stock van 13 ton materiaal ook geen piece of cake.  Maar Tom en Bert slagen er wel in.  Met z’n tweetjes en de nodige humor slagen ze er in om die 13 ton op 2 dagen tijd op een professionele manier te sorteren, inventariseren en organiseren.  
13 ton met 2 man, dat is ieder 3,25 ton per dag !  Om je een idee te geven hoeveel dat is:  een ziekenwagen weet tegenwoordig zowat 3,5 ton.

Wat er zoal in die container zat, dat nu voor de tweede keer door de handen van Tom gaat ?
Meer dan 300 stuks brandweerinterventiekledij, zowat evenveel blauwe kazernekledij, oefenmateriaal, ademluchtflessen en de bijhorende draagstellen en maskers, houten platen om brand te stoken tijdens de opleiding CFBT (http://www.cfbt-be.com), BIN-modules (http://www.brandweermaninnood.be), 2 compressoren om de ademluchtflessen te vullen, 80 persluchtflessen, 2 schoolborden (om les te geven), een 100-tal ambulanciersjassen, 2 kubieke meter medisch verbandmateriaal geschonken door BSN Medical uit Leuven, een 60-tal paar brandweerlaarzen, en ook een set imbussleutels ;-)

En eens daar wat overzicht in kwam, maken Tom en Bert setjes met pasmaten klaar.  Die worden meegegeven met de nieuwe lokale pendeldienst “CAA – Bhaktapur Fire Station” zodat we op een efficiënte manier de cursisten die op die laatste locatie les krijgen, kunnen voorzien van hun les- en oefenkledij.  Er werd daarbij, om praktische redenen en ook omdat veel Nepalese namen geen evidentie voor een westerling zijn, gewerkt met een combinatie van nummers en maten.
Nadat de bestellingslijst werden opgemaakt werd die met de what’s app groep doorgestuurd naar ons magazijn bij de CAA waarna de pakketten werden samengesteld om tot slot weer opgestuurd te worden naar de kazerne.
En dat voor 60 deelnemers.
De dag dat onze twee magazijniers het voor gezien houden bij de brandweer hebben ze een solide CV om bij  Zalando aan de slag te gaan.

En dan nog een kleine anekdote: broeken passen, het is soms een corvee. Schoenen uit, broek uit, andere broek aan, diezelfde andere broek weer uit, je vorige broek weer aan en idem met je schoenen. 
Maar dat is buiten de Nepalezen gerekend:  groot was onze verbazing en nog groter waren onze ogen toen we ze na het uitdelen van de broeken, binnen nauwelijks enkele seconden weer stonden aan te schuiven omdat hun broek te klein of te groot was.
Zo snel ?  Dat kan toch niet !
En toch, het bleek dat zij hun broeken “passen” door de lenden van de broek vast te nemen en die dan rond de nek en hals te leggen.  Als de uiteinden elkaar netjes raken, past de broek, indien niet dan is ze te klein (of bij overlapping te groot).
Vergelijk het met het gelijkaardige truukje om de juiste maat van kousen te meten door ze rond je vuist te draaien.

Na deze leuke vaststelling, werden de 5 Unicubes (één m2 grote plastic reservoirs om bv. water of blusschuim in op te slaan) onder handen genomen.  Gezien de waterput z’n beste tijd had gehad, werd er met de unicubes en een grote pomp, een systeem opgezet om bluswater onder druk voorhanden te hebben.  De constructie stond er al vrij snel, nu nog het water.  Daarvoor werd beroep gedaan op de collega’s en een tankwagen van de luchthaven.
En de hypermoderne pomp die met een platte batterij stilstond, werd vannacht weer aan de praat gekregen door een technieker van de luchthaven: teamwork en overuren zijn hier geen ijdele woorden.

De 2 compressoren die zullen gebruikt worden om de ademluchtflessen te vullen, hebben het op een akkoordje gegooid:  de ene, ons jong veulen van bij Hobrand, mist een ventieltje en weigert een zucht van leven te geven.  De andere, onze gouwe ouwe ‘Bauer’ van 70 jaar oud, heeft wat last van artritis en is nog een streepje zeeziek van de overtocht uit Antwerpen want ook dit oudje laat het afweten:  3 van de 4 vulkranen weigert dienst.

Maar dat firefighters in Nepal het niet zo maar laten afweten, zullen ze geweten hebben:  Edward krijgt ze na 2 dagen aan de praat.  Een Nepalees slaagt erin om het missende overdrukventieltje te voorzien van een nieuw, zelf gedraaide, klep. En ook de oude, ervaren Bauer moet zijn meerdere erkennen in het doorzettingsvermogen van Edward.

En als je permanent ademluchtflessen moet vullen, heb je bij voorkeur een lokaal nodig.  Ook dat wordt door Tom en Bert gefikst.  Als is dat lokaal er wel eentje dat bestaat uit enkel 4 palen en een golfplaten dak. Maar gezien de zomerse temperaturen, is dat des te aangenamer.
En inventief zijn ze ook, onze Waldorf en Stattler:  om de flessen veilig op te bergen, leggen ze een metalen rek, zo eentje met van die leggertjes zoals je bij de Makro ziet, op z’n kant gelegd en begon een tweede carrière als stapelrek voor een 80-tal ademluchtflessen.

Terwijl de stockageruimten worden gekuist en onze Nepalese Zalando loopt als een trein (en dat terwijl er in Nepal geen treinen zijn, alsjeblieft !), vindt in de brandweerkazerne van Bhaktapur de openingsceremonie plaats. 

Veel volk, veel speeches (ook door Firefighters 4 Nepal), thee, een hartelijk verwelkoming met (alweer) Boeddistische sjaaltjes,… 
Nepalezen houden duidelijk van festiviteiten.  Zo zijn er meer volgens de overlevering meer festivals en feestdagen dan dagen in een jaar.  Idem met goden:  we hebben nog geen tijd gehad om ze allemaal te tellen maar er blijken om en bij de 3.000.000 Hindoeïstische goden zijn. 

Na het officiële gedeelte en de komst van Zalando, kan het echte werk dan echt van start gaan.

Bij de Civil Aviation Academy gaan én de opleiding CFBT én de cursus Ademluchtbescherming en BIN door. 
In de brandweerkazerne van Bhaktapur, wat verderop, vindt de basiscursus Brandbestrijding plaats.

* Filmpje: met de taxi door de stad:
https://www.facebook.com/willem.demax/videos/10216297351859357/

* Filmpje: Pieter T. op de ‘catwalk’ (uitleg over hoe je interventiekledij aantrekken): https://www.facebook.com/willem.demax/videos/10216297354779430/

* FOTO's kan je vinden op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/Firefighters4Nepal/


Feri betaula (tot later)

Bert, Karel, Nathalie, Hilde, Chrisje, Manu, Marc, Kurt, Pieter M, Pieter T, Francis, Christophe, Tom, Edward en Johan.

=============================

Version FR

Aujourd'hui ça commence vraiment: le premier jour de formation!
Bien quil semble (en tout cas le matin) un peu différent de celui qui était prévu.

Suite à toutes sortes de défis imprévus, les fixeurs Tom et Bert ont été très occupé. Heureusement, ils savent comment faire face et ne baissent pas les bras!

Avec le stock à l'Académie de l'aviation civile (CAA) et en même temps un deuxième site de formation dans la caserne de pompiers de Bhaktapur, l'organisation logistique du matériel constitue le premier défi de taille. Heureusement le chef Vijay, tout comme l’année dernière, est encore l’ange gardien et l'homme à tout faire.

Ensuite, l'organisation efficace d'un stock de 13 tonnes de matériel n'est pas un jeu d'enfant non plus. Mais Tom et Bert y réussissent. A deux et accompagné de l’humour nécessaire, ils parviennent à trier, inventorier et organiser ces 13 tonnes en 2 jours (et de manière professionnelle).13 tonnes à 2, soit 3,25 tonnes par jour! Pour vous donner une idée de ce que cela représente: une ambulance pèse environ 3,5 tonnes.

Qu'y avait-il dans le conteneur, qui passe maintenant entre les mains de Tom pour la deuxième fois?
Plus de 300 tenues de pompiers, à peu près la même quantité de tenues de caserne, du matériel de formation, des bouteilles d’air comprimé et les harnais et masques correspondants, des plaques de bois à enflammer pendant la formation CFBT (http://www.cfbt-be.com), des modules BIN (http : //www.brandweermaninnood.be), 2 compresseurs pour remplir les bouteilles d’air comprimé, 80 bouteilles d’air comprimé, 2 tableaux noirs (pour les cours), 100 vestes d'ambulanciers, 2 mètres cube de pansements médicaux offerts par BSN Medical à Louvain, 60 paires de bottes de pompiers et un jeu de clés imbus ;-)

Et une fois que les choses deviennent plus claires, Tom et Bert préparent les sets d'essais pour les vêtements. Ceux-ci sont emportés par la nouvelle navette locale "CAA - Caserne de pompiers de Bhaktapur", ce qui nous permet de fournir efficacement les étudiants qui participent à la formation. 
Pour des raisons pratiques et aussi parce que de nombreux noms népalais ne sont pas évidents à utiliser pour nous Occidentaux, nous travaillons avec une combinaison de chiffres et de tailles.
Une fois la liste des commandes établie, celle-ci a été envoyée à notre entrepôt de la CAA pour y rassembler les colis et finalement être renvoyés à la caserne.
Et tout ça pour 60 participants.

Le jour où nos deux magasiniers arrêtent de travailler chez les pompiers, ils pourront présenter un CV solide pour un boulot chez Zalando!

Et puis une petite anecdote: essayer des pantalons, c'est parfois une corvée. Enlever ses chaussures, enlever son pantalon, mettre l'autre pantalon, enlever ce même pantalon, remettre le pantalon précédent, et "re" avec les chaussures.
C’est les népalais sont forts: notre surprise était de taille et nos yeux encore plus grands. Quelques secondes après la remise des pantalons, ils se représentaient pour échanger leur pantalon qui était trop petit ou trop grand.

Si vite? Ce n'est pas possible!
Et pourtant, il est apparu qu'ils "ajustaient" leur pantalon en prenant la ceinture du pantalon, puis en la plaçant autour du cou et de la nuque. Si les extrémités se touchent parfaitement, les pantalons sont parfaits de taille.
Sinon, ils sont trop petits (ou se chevauchent).
Comparez-le avec le même truc pour mesurer la bonne taille de chaussettes en les tournant autour de votre poing.

Après cette belle observation, les 5 Unicubes (un m2 de réservoirs en plastique pour stocker de l'eau ou de la mousse d'extinction, par exemple) ont été pris en charge. Comme le puits était très ancien, un système comprenant des unicubes et une grande pompe a été mis en place pour disposer d’eau d’extinction sous pression. 

La construction était rapide, maintenant encore l'eau! 
Pour l'eau, nous avons fait appel aux collègues et un camion-citerne de l'aéroport.
Et la pompe ultramoderne qui avait une batterie déchargée a été réparé par un technicien de l'aéroport: travail d'équipe et beaucoup d'heures supplémentaires!

Les 2 compresseurs qui serviront à remplir les bouteilles d’air comprimé se sont mis d'accord: l'un, notre jeune poulain de Hobrand, manque une valve et refuse de fonctionner. L’autre, notre ancien «Bauer», âgé de 70 ans, souffre de problèmes d’arthrite et a toujours le mal de mer: il est défaillant. 3 des 4 robinets de remplissage refusent le service.

Mais les Firefighters 4 Nepal ne laissent pas tomber: Edward les fait fonctionner au bout de deux jours. Un Népalais réussit à doter la vanne de surpression manquante d'une nouvelle vanne fabriquée sur place. Et le vieux doit reconnaître son supérieur dans la persévérance d'Edward!

Et si vous devez remplir des bouteilles d'air comprimé de façon permanente, vous avez de préférence besoin d'un local. Tom et Bert vont également régler ce problème. Même si ce local en est un qui se compose de seulement 4 poteaux et d'un toit ondulé. Mais vu les températures estivales, c'est d'autant plus agréable.
Et ils sont aussi inventifs, nos Waldorf et Stattler: pour ranger les bouteilles en toute sécurité, ils ont installé un casier pour environ 80 bouteilles d'air respirable.

Pendant que les salles de stockage sont nettoyées et que notre Zalando népalais roule comme un train (et ça pendant qu'il n'y a pas de trains au Népal, s'il vous plaît!), la cérémonie d'ouverture dans la caserne des pompiers de Bhaktapur a lieu.

Beaucoup de monde, beaucoup de discours (également par les Firefighters 4 Nepal), de thé, un accueil chaleureux avec (encore) des foulards bouddhistes, ...Les Népalais aiment clairement les fêtes. Selon la tradition, il y a plus de festivals et de jours fériés que de jours dans une année. Idem avec les dieux: nous n'avons pas encore eu le temps de tous les compter, mais il semble y avoir environ 3 000 000 de dieux hindous.

Après la partie officielle et l’arrivée de Zalando, le vrai travail peut à présent commencer.

À l'Académie de l'aviation civile, le programme CFBT ainsi que le cours sur la protection respiratoire et le BIN ont lieu. 
Un peu plus loin, dans la caserne de pompiers de Bhaktapur, se déroule le cours élémentaire de lutte contre l'incendie.

* Film: en taxi à travers la ville:
https://www.facebook.com/willem.demax/videos/10216297351859357/
* Film: Pieter T. sur le ‘catwalk’ (explications sur le port correcte de la tenue d’intervention): https://www.facebook.com/willem.demax/videos/10216297354779430/
* Des PHOTOS peuvent être trouvé sur notre page Facebook: https://www.facebook.com/Firefighters4Nepal/

Feri betaula (à plus tard).

=======================================

14/11: Training Day 1

Today the real work begins: the first day of training! And yet, at least during the morning, you wouldn't quite tell that was what we had planned.

Because of all sorts of unforeseen challenges, fixers Tom and Bert have had their hands rather full. Fortunately they know how to grab the bull by the horns, at least proverbially, since cows are considered sacred in Nepal.

With all the equipment stocked at the Civil Aviation Academy (CAA) and the addition of a second training location at the Bhaktapur fire station; just getting all of the equipment on site became logistic challenge in and of itself. Just like last year, however, Chief Vijay proved to be our saving grace.

Efficiently sorting thirteen tons of material isn't exactly a walk in the park either. Nonetheless, Tom and Bert prove up to the task yet again. Between the two of them and with a healthy dose of humour they managed to sort, catalogue and organize all of it in just two days. Thirteen tons with just two men, that makes 3.25 tons per day! For your comparison: a contemporary ambulance weighs about 3.5 tons.

So what was it that Tom loaded into the shipping container, you ask? Over three hundred pieces of protective fire fighting clothing, an equal amount of blue clothing to wear at the station, practice materials, air cylinders along with harnesses and masks, wooden boards for making fires during the CFBT training (http://www.cfbt-be.com/), BIN-modules (http://www.brandweermaninnood.be), two air compressors to fill the air cylinders, eighty scuba tanks, two blackboards (for teaching), about one hundred EMT jackets, two cubic metres of medical bandages gifted by BSN Medical from Leuven, about sixty pairs of fire fighting boots, as well as a set of Allen keys. ;-)

Once organized, Tom and Bert started making sets of clothing of matching sizes. These are then shipped using the brand new local shuttle "CAA - Bhaktapur Fire Station", so that all the trainees at the latter location can be equipped with protective clothing and lesson materials. Since Nepali names can be rather challenging to us Westerners, they decided to use a combination of numbers and sizes to assign everything. After making a list of orders at the Bhaktapur Fire Station, it was sent down to the warehouse at the CAA through our WhatsApp group. There, everything was prepared and packaged and sent off to the fire station. And this for no less than sixty trainees. If ever our two stock operators decide to quit the fire service, they have a solid resume to start working at Zalando.

A small anecdote: trying on trousers - it can be a bit of a hassle. Shoes off, trousers off, other pair of trousers on, then off again, putting your own trousers back on again, as well as your shoes. Not so for the Nepalis, however. Imagine our astonishment as they started lining up again to change sizes just seconds after having received a pair to try on. This fast? No way surely! And yet, it turns out they "try on" their trousers by grabbing them at the waist and draping them around the neck. If the ends neatly touch, the pair will fit, if not, it will be too small or large. It's somewhat like that little trick to measure the right size of socks by twisting it around your fist.

After this fun observation on our part, it was time to install the five Unicubes (plastic reservoires measuring one square metre used to hold e.g. water or fire-fighting foam). As the water-well seemed to be barely worthy of the name, we used the unicubes and a large pump to create a reservoir of pressurized fire extinguishing water. To fill it up, we called in the assistance of our colleagues at the airport and their road tanker. Our state-of-the-art pump, which was sidelined due to a dead battery, was fixed up by one of the airport technicians. Teamwork and late hours are no mere words over here.

The two compressors which will be used to fill the air cylinders appeared to have made a deal amongst themselves: the younger Hobrand one, was missing a small valve and refused to give any sign of life. The other, our senior 70 year old Bauer seemed to suffer some arthritis and perhaps a little sea sickness, because it too failed to work: three of its four filling valves refused any service.

Soon, however, they learn that the firefighters in Nepal won't take no for an answer: Within two days, Edward manages to fix both of them. One of the Nepalis manages to supply the missing pressure valve by making one on his lathe. And the old Bauer, too, meets its superior in Edward's determination.

When you're going to be filling air cylinders constantly, it's useful to have a dedicated room to do so. Even that is convened for by Bert and Tom. Well, "a room" might be stretching it a little, as it's basically four posts and a corrugated plate for a roof. Considering the nice and warm weather, that's all we need. And our Waldorf and Stattler prove they're quite inventive too: To safely secure the bottles, they lay flat a metal rack (the ones you see at Tesco's or Costco's) to repurpose it as an aircylinder storage unit.

While the stock rooms are cleaned and our Nepalese Zalando runs smoothly, the Bhaktapur fire station hosts an opening ceremony. Big crowd, lots of speeches (also by Firefighters 4 Nepal), tea, a warm welcome with (again) Buddhist blessing scarves, ... Nepalis obviously like a party. According to their tradition there are more religious festivals and holidays than there are days in a year. The same goes for their deities: we haven't had time to count them all just yet, but apparently there are about three million Hindu deities.

After the formalities and the first Zalando delivery, the real work can finally begin. At the CAA both the CFBT, BIN and the Breath Protection training will be held. At the Bhaktapur fire station, fifteen minutes down the road, the basic course in fire extinguishing takes place.

*Movie clip: Taxi around town:
https://www.facebook.com/willem.demax/videos/10216297351859357/
*Move clip: Pieter T. on the "catwalk" (explaining how to put on protective clothing):
https://www.facebook.com/willem.demax/videos/10216297354779430/
*Photos can be found on our facebook page: https://www.facebook.com/Firefighters4Nepal/

Feri betaula (see you later)

Bert, Karel, Nathalie, Hilde, Chrisje, Manu, Marc, Kurt, Pieter M, Pieter T, Francis, Christophe, Tom, Edward en Johan.

Foto’s

3 Reacties

 1. Meeuw:
  19 november 2018
  Bedankt voor het mooie verhaal, heb genoten van het begin tot het einde
  bijna ongelooflijk wat Tom en Bert gedaan hebben, 2 top Brandweermannen,
  ik volg op FB en moet eerlijk zijn, ze doen het buitengewoon goed
  de Nepalezen zijn volgens mij ook zeer leergierig, ik hoop dat onze mannen na hard werken, nadien kunnen nagenieten over wat ze daar beleefd hebben.

  Ik bewonder jullie allen.. Groetjes
 2. Serge Van Cleven:
  19 november 2018
  Prachtig werk van jullie. De nepalese collega's zullen op een korte tijd heel veel kennis op doen. Er is precies ook nog wat werk aan de arbeidsveiligheid in Nepal ;-) ;-)
 3. Rudy Van Doren:
  19 november 2018
  Wat een avontuur....zou verfilmt moeten worden.
  Succes mannen