11/11 (the sequel): The Eagle has landed

11 november 2018 - Kathmandu, Nepal

(version FR ci-dessous / English version see below)


Om 15u20, na een reis van 14u en 20 minuten met een tussenstop in Dubai, zet de grote ijzeren vogel zijn wielen op het tarmac van Tribhuvan International Airport van Kathmandu (KTM).

Bert, Tom en Pieter zijn twee dagen eerder dan de rest van het team op Nepalese bodem om de nodige voorbereidingen te treffen.
Ze worden ontvangen door Suneeta die op de luchthaven werkt en 8 jaar lang brandweervrouw is geweest bij de brandweer van KTM Airport.

Nadat ze de Boeddistische welkomstsjaal om de schouders gelegd krijgen, laveren onze 3 musketiers, dankzij Suneeta, op nauwelijks 5 minuten langs de grenscontrole waarna .
Om vervolgens een half uur te wachten op hun bagage.  Nochtans is er in de verste verte gaan Aviapartner te bekennen.

Thamel, de toeristische wijk waar we zullen logeren, ligt ten westen van de luchthaven maar vooraleer in te checken wordt er een ommetje gemaakt via de Civil Aviation Academy (CAA) waar de opleiding zal verlopen. Deze ligt ten oosten van de luchthaven wat meteen een stevig ritje inhoudt, best wat kilometers maar vooral behoorlijk wat filerijden meebrengt.  Maar voor het goede doel steken onze vurige musketiers graag meer dan een tandje bij.

Door hun eerste bezoek aan de CAA kunnen ze poolshoogte nemen van de leslocatie, de container (en bijhorende verzegeling) controleren en checken of de afstand tussen de container en het nabijgelegen gebouwtje wel voldoende groot is.  Op de foto’s die ons afgelopen zaterdagochtend vanuit Nepal werden bezocht n.a.v. het afladen van de container leek de container namelijk (te) dicht bij een gebouwtje te staan.  En als we vuur gaan maken in de container kan ook de temperatuur errond behoorlijk oplopen. Al wat te dichtbij hangt of staat zou dan wel eens vuur kunnen vatten.  Dan zou een verplaatsing van de container noodzakelijk zijn wat opnieuw vertraging zou inhouden.

Maar hallelujah, Buddha, Garnish en nog paar duizenden andere Hindoeïstische goden zijn ons welgezind want – op basis van de feedback van onze voorhoede en na berekeningen (vanuit Brussel) door Karel, staat de container op een werkbare afstand.

De klaslokalen worden aan een inspectie onderworpen en ook wordt gezocht naar een geschikte locatie die als tijdelijke stockageruimte dienst moet doen.

Wanneer alles een goedkeurende blik heeft gekregen van onze drie heren, gaat het richting hotel in Thamel.
Er wordt eerst nog wat geld gewisseld (voor 1 Euro krijg je tegenwoordig 130 Nep. Roepie) dat meteen omgezet worden in een deugddoend en welverdiend aperitiefje.  En om de dag met een goed (gevuld) gevoel af te ronden, landen onze 3 vrienden op het dakterras van ‘The Third Eye’ waar ze de lokale keuken ontdekken.

Niet veel later vielen ze in slaap (al was die door de jetlag niet van al te lange duur).

Ondertussen staan in België 12 reiskoffers of -tassen en evenveel grote kartonnen doezen met extra brandweer- en lesmateriaal klaar de dag nadien samen met eveneens 12 brandweermannen en -madammen naar Brussels Airport te vertrekken.

Maar dat vertellen we morgen dan wel weer.


=========================

VERSION FR:

À 15h20, après un trajet de 14 heures et 20 minutes avec une escale à Dubaï, le grand oiseau de fer met les roues sur le tarmac de l'aéroport international Tribhuvan de Katmandou (KTM).

Bert, Tom et Pieter arrivent deux jours plus tôt que le reste de l'équipe sur le sol népalais, pour les préparatifs nécessaires.
Ils sont reçus par Suneeta, qui travaille à l'aéroport et a été pompier à l'aéroport de KTM pendant 8 ans.

Après avoir reçu le foulard de bienvenue bouddhiste, nos 3 mousquetaires, grâce à Suneeta, passent par tout les contrôles en 5 minutes.
Pour ensuite attendre une demi-heure avant de récupérer leurs bagages. Et ça sans Aviapartner dans les parages!

Thamel, le quartier touristique dans lequel nous séjournerons, est situé à l'ouest de l'aéroport. Mais avant votre enregistrement, un détour sera effectué via l'Académie de l'aviation civile (CAA), où se déroulera la formation. Elle est situé à l’est de l’aéroport, ce qui signifie immédiatement un solide trajet de quelques kilomètres dans un trafic très dense. Mais c'est pour la bonne cause, donc nos mousquetaires ne s'en plaignent pas.

Grâce à leur visite à la CAA, ils peuvent examiner l'emplacement des classes, vérifier le conteneur (et le sceau) et vérifier si la distance entre le conteneur et le bâtiment voisin est suffisamment grande. Sur les photos de samedi matin, après déchargement du conteneur, celui-ci semblait (trop) proche d'un bâtiment. Lors de son utilisation, la température autour du conteneur peut augmenter considérablement. Tout ce qui est trop proche peut alors prendre feu. Un déplacement du conteneur serait nécessaire, ce qui retarderait le tout.

Mais alléluia, Bouddha, Garnish et quelques milliers d'autres dieux hindous nous sont bien disposés car - sur base des retours de notre avant-garde et des calculs (à partir de Bruxelles) de Karel, le conteneur est à une distance acceptable.

Les classes sont soumises à une inspection et une recherche est également faite pour trouver un emplacement approprié pour servir d’espace de stockage temporaire.

Quand tout a été approuvé par nos trois messieurs, nous nous dirigeons vers l’hôtel à Thamel.De l’argent est d'abord échangé (pour 1 euro, vous obtenez maintenant 130 roupies nep.) qui sont immédiatement convertis en un apéritif bien mérité. Et pour terminer la journée en beauté, nos 3 amis atterrissent sur le toit-terrasse de «The Third Eye» où ils découvrent la cuisine locale.

Peu de temps après, ils se sont endormis (bien que, suite au décalage horaire, le sommeil était de courte durée).

En attendant, en Belgique, 12 pompiers et un même nombre de valises ou sacs et grands cartons, ainsi que du matériel pédagogique et de pompiers supplémentaires sont prêts à se rendre à l'aéroport de Bruxelles le lendemain.

Mais nous vous raconterons tout ça demain!

=========================

ENGLISCH VERSION:

At 3:20 PM, after a trip of 14 hours and 20 minutes with a layover in Dubai, the big iron bird touches down on the tarmac of Tribhuvan International Airport in Kathmandu (KTM).

Bert, Tom and Pieter arrive two days before the rest of the team in order to make the necessary preparations. They are welcomed by Suneeta who works at the airport, and served as a fireman with the KTM Airport fire service for eight years.

After having been adorned with a Buddhist blessing scarf, our three musketeers leisurely stroll, thanks to Suneeta, past customs in a matter of minutes. The wait for their luggage is, however, a different matter, taking half an hour.

Before heading of to Thamel, the tourist neighbourhood which we'll call home for the next week, they stop by the Civil Aviation Academy (CAA) where the training will be conducted. This means not only quite the drive, but also spending ample time in traffic jams. But with their higher purpose in mind, our three musketeers are happy to take it in their stride.

Through this first visit to the CAA, they can survey the location of the training, check the shipping container and its seal, as well as verify the distance between the container and the adjacent building. This was necessary, as the pictures sent to us on Saturday morning of the delivery of the shipping container seemed to indicate too narrow of a gap between the container and the building. When we're making a fire within the container for teaching purposes, the temperature in the surrounding area can rise pretty high too. Anything too close in the vicinity might catch fire. This would mean the shipping container would have to be moved, resulting in more delays.

But hallelujah, Buddha, Ganesha and a few thousand other Hindu deities are smiling down upon us. Based on the feedback from the field and calculations done by Karel (in Brussels), the container appears to be placed at a sufficient distance.

The classrooms are then inspected, and a temporary storage room is searched for. When everything is given the thumbs up by our three gents, they set out for the hotel in Thamel. First some money is exchanged (1 euro converts to 130 Nepalese Rupee these days), which is immediately put to good use for a welcome and well-deserved aperitif. To finish the day on a good note, our three friends settle down on the roof terrace of "The Third Eye", where they can explore the local cuisine.

It didn't take much for them to fall asleep soon after, although the jetlag didn't give them much of a chance of rest.

Meanwhile, in Belgium, twelve pieces of luggage and an equal amount of cardboard boxes with extra fireman- and lesson materials are ready to join twelve firemen- and women to Brussels Airport.

But that's a story for tomorrow.